Persondata politik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Gamefair Aps er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Gamefair Aps.
Nærumhovedgade 78-84
2850 Nærum

CVR-nr.: 20206675

Telefon: +45-45809016

E-mail: gamefair@gamefair.dk

 

Når du handler hos Gamefair i butik eller på web, indsamler vi følgendepersonoplysninger:

  • Formål: Salg af produkter.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kategori afkøbte varer/ydelser, fakturerede beløb, rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer.
  • Og i forbindelse med køb af våben, ammunition og natsigter tillige cpr. Nummer (krav fra politiet).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • GDPR Artikel 6 stk. 1, Litra B (nødvendigt for at kunne opfylde aftale)
  • GDPR Artikel 6 stk. 1, Litra C (ved salg af våben, ammunition og natsigter).

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Kunden.

Modtagere eller kategorier af modtagere:
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Revision, Skat, Politi.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer dine personoplysninger i efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, opbevares hos Gamefair i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når de lovmæssige krav ophører.
  • Informationer herunder Cpr. nummer i forbindelse med køb/salg af tilladelses krævende varer så som våben, ammunition og natsigter, opbevares jvnf. krav fra politiet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring –
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.